Povelja Kulina bana: preko osam stoljeća od nastanka najvažnijeg bh. dokumenta!Na današnji dan prije 831 godinu napisana je Povelja Kulina bana. 29. avgusta 1189. godine napisan je jedan od najvažnijih dokumenata iz bh. historije. Povelja je regulisala trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, odnosno tadašnji bosanski vladar Kulin ban je pisao dubrovačkom knezu Krvašu kako odobrava trgovanje dubrovačkih trgovaca bez ikakvog poreza. Autentični primjerak Povelje pisan je jezikom starobosanskim i pismom bosanskim, bosančicom, a njena druga varijanta jezikom i pismom latinskim. Ovo je ujedno jedan i najstarijih sačuvanih pisanih dokumenata na ovim prostorima, te je samim tim njegova vrijednost za historiju i kulturu od nemjerljive vrijednosti. Iako je povelja napisana u nekoliko primjeraka, a sačuvana su samo tri, nijedan od njih se ne nalazi u državi porijekla, tj. Bosni i Hercegovini. Dva se nalaze u Dubrovačkom arhivu, dok je treći, i to upravo onaj original latiničnog primjerka, u posjedu Ruske akademije nauka i umjetnosti u Sankt Petersburgu. BiH je nekoliko puta upućivala zahtjev za vraćanje povelje, ali su iz Rusije odbili jer smatraju kako ona, kao drugi najstariji slavenski dokument, jednako pripada i njihovoj historiji.

Prijevod Povelje na standardni bosanski jezik


Povelja Kulina bana iz 1189, mlađi prepis U ime oca i sina i svetog duha.


Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.


Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli.


Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje.


Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.


Transliteracija Povelje


U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha.

Ě banь bosьnьski Kulinь prisezaju tebě kneže Krьvašu i vьsěmь građamь Dubrovьčamь pravy priětelь byti vamь odь sele i dověka i pravь goi drьžati sь vami i pravu věru dokolě sьmь živь.


Vьsi Dubrovьčane kire hode po moemu vladaniju trьgujuke gьdě si kto hoke krěvati gьdě si kto mine pravovь věrovь i pravymь srьdьcemь drьžati e bezь vьsakoe zledi razvě što mi kto da svoevь volovь poklonь; i da imь ne bude odь moihь čьstьnikovь sile i dokolě u mne budu dati imь sьvětь i pomokь kakore i sebě kolikore moge bezь vьsega zьloga primysla.

Tako mi Bože pomagai i sie sveto evanьgelie.


Ě Radoe dijakь banь pisahь siju knigu povelovь banovь odь rožьstva Hristova tisuka i sьto osmьdesetь i devetь lětь měseca avьgusta u dьvadeseti i devety dьnь usěčenie glave Ivana Krьstitela.


Transkripcija Povelje


U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha.


Ja ban' bos'n'ski Kulin' prisezaju tebЪ kneže Kr'vašu i v'sЪm' građam' Dubrov'čam' pravi prijateĺ' biti vam' od' selЪ i do vЪka i pravi goj dr'žati s'vami pravu vЪeu dokolЪ s'm' živ.

V'si Dubrov'čane kire hode po mojemu vladanju tr'gujuḱe, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov' vЪrov' i pravim' sr'(d')cem' dr'žati je bez 'v'sakoje z'ledi raz'v'Ъ što mi k'to da svojov' voljov' poklon'. I da im' ne bude od' moih' čest'nikov sile I do kolЪ u mene budu dati im' s'vЪt' i pomoḱ' jajire i sebЪ kolikore moge bez' v'sega z'loga i primis'la.


Tako mi b(og') pomagaj i sie s(ve)t(o) evan'đelie.


Ja Radoje dijak ban pisah' siju knjigu poveljov' banov' od' roždstva H(risto)va tisuḱa i s'to i os'm'deset i devet' IЪt', mЪseca av'gusta u d'vadeseti i deveti d'n', usЪčenie glave Jovana Kr'stiteĺa.

   |  

   |  

  • Facebook - White Circle
  • YouTube
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle

evolucijaportal@gmail.com   |   71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

© 2019 BY e-volution.com